Política de Privadesa
La present "Política de Privadesa" té com a finalitat donar a conèixer les condicions generals que regeixen la recollida i tractament de dades personals a través de les pàgines web, titularitat Teresa Peyrí En tot moment, l'entitat preserva la intimitat dels usuaris i es troba adaptada a la normativa europea i nacional de protecció de la intimitat personal.

Objecte
Teresa Peyrí, en compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estableix les presents condicions de privadesa amb la finalitat que vostès, com a usuaris de la pàgina web situada a l'adreça www .Teresa Peyrí.és; coneguin, en tot moment, la política que Teresa Peyrí seguirà a l'hora de la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal.

Informació General i Finalitats
Teresa Peyrí és el responsable de tots i cadascun dels fitxers creats per gestionar els serveis que vostès poden utilitzar a través de la present pàgina web. Tots els serveis que s'ofereixen en aquest Portal per als quals sol·licitem les vostres dades de caràcter personal, seran tractats única i exclusivament per prestar-los correctament el servei sol·licitat - informació d'interès per a l'usuari i remissió del butlletí informatiu-.

Teresa Peyrí us informa que, en qualsevol moment, poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que els són reconeguts. A aquest efecte, hauran de fer-nos constar el dret que volen exercitar i el seu motiu a través de carta certificada en què contingui les seves dades personals -nom i cognoms-, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (D.N.I.) o Passaport, la seva signatura i adreça a efectes de notificacions i, adreçar-la a Teresa Peyrí, com a responsable del fitxer, a la següent adreça: Teresa Peyrí Ref. LOPD C/ Ferran el Sant, 3, 4t, 28010 Madrid

Teresa Peyrí us informa que podreu utilitzar la vostra adreça de correu electrònic per a l'enviament de comunicacions electròniques, en base a la Disposició Addicional 1a de la Llei 32/2003, d'11 de novembre, General de Telecomunicacions, referida a serveis similars als que té accés a través del Lloc Web. Així mateix, Teresa Peyrí facilita als usuaris un mecanisme, senzill i gratuït, per desistir del consentiment atorgat per a la finalitat de l'enviament de comunicacions electròniques, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria referida.

Teresa Peyrí els informarà sobre les possibles comunicacions que de les seves dades personals pogués realitzar, demanant en tot moment el seu consentiment exprés. Actualment, no es fa cap comunicació a entitats terceres de les seves dades de caràcter personal.

Teresa Peyrí informa i posa a disposició dels usuaris, a l'hora de registrar-se, a tots i cadascun dels serveis, la política de privadesa que regiran aquells.

Responsabilitats
Teresa Peyrí no es fa responsable del mal ús que pogués fer de les seves contrasenyes per accedir als serveis. Per això, us recomanem la custòdia i salvaguarda d'aquelles.

Així mateix, us informem que Internet no és considerada com a font accessible al públic i com a tal, no pot demanar dades de caràcter personal de tercers, sent en tot moment conscient, i exonerant Teresa Peyrí de qualsevol reclamació que poguessin efectuar tercers afectats.

Durada i Modificació
Aquestes Condicions Generals tenen la vigència que dura la seva exposició. D'aquesta manera, Teresa Peyrí aconsella que, cada cop que els usuaris accedeixin a la pàgina web llegeixin amb deteniment les mateixes. Teresa Peyrí es reserva el dret de modificació unilateral de les Condicions Generals que regeixen aquesta política de privadesa, respecte a la recollida i tractament de les seves dades de caràcter personal, en qualsevol moment, totalment o parcialment.

La modificació tindrà efectes des de la seva publicació a la Pàgina Web, més concretament, des de la seva inserció al link “Política de privadesa”. En cas que hi hagi discrepància entre el que estableixen aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

Comunicacions
Teresa Peyrí posa a disposició dels usuaris de la pàgina web les adreces de contacte -inserides a l'Avís legal i en diferents ubicacions de la web- amb la finalitat que en tot moment ens puguin remetre els dubtes, qüestions o consideracions que considerin oportunes a relació a la política exposada sota aquest text.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Totes les Condicions, Generals i Particulars, inserides a la present pàgina web es regeixen per la normativa espanyola. Tots els conflictes, controvèrsies o situacions derivades de les Condicions generals i particulars se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la Vila de Madrid, renunciant expressament les parts al seu fur.

© Teresa Peyrí. TOTS ELS DRETS RESERVATS

© 2023 Teresa Peyrí. Política de Privacitat